tłumacz języka włoskiego, tłumaczenia pisemne

Jako tłumacz przysięgły języka włoskiego wykonuje tłumaczenia z języka polskiego na język włoski i odwrotnie.

Tłumacz języka włoskiego przyda się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest sprawna komunikacja. Jako tłumacz języka włoskiego wykonuję tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione.

Zwykłe tłumaczenia języka włoskiego na polski i polskiego na włoski przydają się w życiu codziennym np. przy korespondencji biznesowej.

Tłumaczenia uwierzytelnione może wykonać tylko tłumacz przysięgły i poza doskonałą znajomością języka włoskiego i polskiego tłumacz taki bierze na siebie dodatkowo odpowiedzialność za tłumaczony materiał.

Dlatego tłumacz przysięgły najczęściej tłumaczy dokumenty urzędowe, sądowe, akty małżeństwa, a także różnego rodzaju świadectwa, testamenty, akty zgonu. Tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego charakteryzuje się specjalnym oświadczeniem o zgodności z oryginałem oraz jest opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza.

Tylko tłumacz przysięgły języka włoskiego gwarantuje Państwu, że dokument przetłumaczony został przez osobę specjalnie do tego powołaną, która posiada wystarczająca wiedzę merytoryczną, potwierdzoną certyfikatem.

tłumacz języka włoskiego

Wśród najczęściej wykonywanych przeze mnie tłumaczeń są przekłady takich dokumentów jak:

  • umowy cywilno-prawne i akty notarialne,
  • opinie prawne, operaty szacunkowe,
  • orzeczenia sądowe, pisma procesowe, odpisy i wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niekaralności,
  • sprawozdania finansowe, raporty, wyceny, faktury i inne dokumenty księgowe,
  • odpisy aktów stanu cywilnego, świadectwa szkolne i dyplomy, dokumenty samochodowe,
  • dokumentacja przetargowa (SIWZ, projekty wykonawcze, przedmiary, umowy),
  • dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów,
  • decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe itp.

Współpraca ze stałymi klientami przewiduje również asystę w prowadzeniu codziennych prac biurowych, polegających na tłumaczeniu korespondencji mailowej i innych form komunikacji na odległość.

Informacje dodatkowe:

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami (dokumentu docelowego), przy czym znaki te obejmują także przypisy tłumacza, opisy odcisków pieczęci i innych znaków szczególnych (znaczki skarbowe, hologramy, adnotacje).

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków ze spacjami (dokumentu docelowego).

Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Zlecenia, zarówno tłumaczeń zwykłych jak i uwierzytelnionych, przyjmowane są drogą mailową. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych wymagane jest okazanie oryginałów dokumentów będących przedmiotem zlecenia przy odbiorze tłumaczenia.

Tłumaczenia dostarczane są osobiście, mailowo lub za pośrednictwem kuriera. Koszty dostarczenia dokumentów ponosi Zleceniodawca.

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków zlecenia.

W mojej pracy korzystam z profesjonalnego narzędzia CAT (Computer Aided Translation), tj. SDL TRADOS.

Wycena tłumaczenia jest bezpłatna.
Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.