tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione (inaczej poświadczone) z języka polskiego na język włoski i odwrotnie.

Wśród najczęściej wykonywanych przeze mnie tłumaczeń są przekłady takich dokumentów jak:

  • umowy cywilno-prawne i akty notarialne,
  • opinie prawne, operaty szacunkowe,
  • orzeczenia sądowe, pisma procesowe, odpisy i wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niekaralności,
  • sprawozdania finansowe, raporty, wyceny, faktury i inne dokumenty księgowe,
  • odpisy aktów stanu cywilnego, świadectwa szkolne i dyplomy, dokumenty samochodowe,
  • dokumentacja przetargowa (SIWZ, projekty wykonawcze, przedmiary, umowy),
  • dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów,
  • decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe itp.

Współpraca ze stałymi klienta przewiduje również asystę w prowadzeniu codziennych prac biurowych, polegających na tłumaczeniu korespondencji mailowej i innych form komunikacji na odległość.

Informacje dodatkowe:

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego) wynosi 1125 znaków ze spacjami (dokumentu docelowego), przy czym znaki te obejmują także przypisy tłumacza, opisy odcisków pieczęci i innych znaków szczególnych (znaczki skarbowe, hologramy, adnotacje).

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków ze spacjami (dokumentu docelowego).

Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Zlecenia, zarówno tłumaczeń zwykłych jak i uwierzytelnionych, przyjmowane są drogą mailową. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych wymagane jest okazanie oryginałów dokumentów będących przedmiotem zlecenia przy odbiorze tłumaczenia.

Tłumaczenia dostarczane są osobiście, mailowo lub za pośrednictwem kuriera. Koszty dostarczenia dokumentów ponosi Zleceniodawca.

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków zlecenia.

W mojej pracy korzystam z profesjonalnego narzędzia CAT (Computer Aided Translation), tj. SDL TRADOS.

Wycena tłumaczenia jest bezpłatna.
Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.